Magia Record English Wiki
Magia Record English Wiki

Komachi Mikura Komachi Mikura.png
Costume Name Komachi Mikura (古町 みくら)
Costume ID 303800
Obtainability Unlimited

Komachi Mikura Pre-Transformation.png
Costume Name Pre-Transformation (変身前)
Costume ID 303801
Obtainability Unlimited

Komachi Mikura Theater Costume.png
Costume Name Theater Costume (演劇衣装)
Costume ID 303802
Obtainability Rondo of Oblivion Sleeps for Eternity

Komachi Mikura MagiRepo.png
Costume Name MagiRepo (PAPA_みくら01)
Costume ID 303888
Obtainability Kamihama Armageddon